Et weed ad widder Zigg dat mer uns jet fiere dun!

Mer mache unsre Karneval, weil mer einfach kein dröge Minsche sin. Mer laache un singe, um Üch ne Freud zu maache.


Dröm maht och schön Werbung für unsre Saache he und verzällt nur dat jode Zeug eröm. Tipps un Tricks, wie et bei uns ad noh besser wedde kann, künnt Ehr jän uns selvs verzälle. ;-)

Wo man Karnevalsleedcher sink, do lass Dich nieder,
denn do kennt ma blööde ävver niemols böse Leeder.
Bleev äns und nöchtern allemol,
nor ens nit em Karneval!

Opjepass!

Am Samsdaach, 23. Februar 2019 is et öm 13:11 Uhr widder su wigg, dann triff mer sich en dr Jabachhall zur Hääresitzung! Un et süht esu uss, dat mer alt widder en volle Hall hann weede. Un mer freue uns wie jeck, dat mer üsch wirklisch en janz jroßes Programm anbedde künne - met dobei: Stelter, Cantz, Klaus & Willi, Fauth Dance Company, CABB, Dröpkes Kölschband, TC Rut-Wiess Bechen un noch jet.

Inlosse dun mer Üch öm 12 Uhr. För jet zo Müffele und ze Süffele han mer dann schun aanjekarrt. Und dat kritt Ehr bei uns zo ne nette Preis un nit zom Hals zom affzeschnigge...

Kaate jiddet nor noch bei unsere Funkenkommandöres Frank Sibbe. Die kriste für 28,00 EUR und kannst se unger de Holtlain 02246 50 11 oder mobil über 0163 5011 002 bestelle - ävver maach flögg, denn de Hall weed sischer voll.

Nix is esu för immer un iwich wie dä stete Wechsel!

Zigg November 2005 hätt uns Ingo Thomas da Setzungspräsidente-Amp  inne jehatt. He hätt in de 12 Johr öndlich Schung in de Kiss jebraaht. Zählte mer op der Prunksitzung 2005 jerad eets 300 Narre hat sech dat in dr Zigg op 600 un mieh huh jeschöckelt. Em Summer 2016 hätt he dann jesaht, dat hä jään en de letzte Session jonn wööd. Dat hammer im jejönnt un uns Möhe jejovve, dat he drei wunderbare "letzte Sitzunge" geschenk bekumme hät. Dis Johr im Mai hammer dann neu jewählt un unsre Literat un Stellvertreteter Johannes Wingenfeld in sing neues Amp jewählt. Mer freue uns, dat unser Plan opjeiht, den mir geschmiedt han, als mer Johannes 2005 em Vürstand installeert han.

Nu isset so wigg!

Am Samsdaach, 25. November 2017 is et öm 18:45 Uhr dann su wigg un mer wäde unsre neue Präsedöres in et Renne schicke.

Kaate jiddet eijentlich nit mieh un wenn dann doch, dann nor bei unsere Funkenkommandöres Frank Sibbe. Die kriste für 24,00 EUR und kannst se unger de Hotlain 02246 50 11 oder mobil über 0163 5011 002 bestelle - ävver mer han et jesaht, Do bes ad spät dran. :-)